Semalt hünärmeni: Web sahypasynyň çykaryjysy - Iň ýokary maslahat

Dogry gurallar, SEO üçin sahypaňyzy optimizirlemegi aňsatlaşdyryp biler we köp mukdarda maglumatlary döwüp biler. Şeýle gurallaryň biri SEO Spider Tool. Bu programma, bir sahypany gözden geçirmäge we gözleg motoryňyzyň reýtingine zeper ýetiren kemçilikleri kesgitlemäge kömek edýär. Bu kiçijik iş stoly programmasyny şahsy kompýuteriňize, Linux ýa-da Mac enjamyňyza aňsatlyk bilen göçürip alyp bolýar. SEO maksatlary üçin sahypaňyzyň baglanyşyklaryny, suratlaryny, CSS faýllaryny we beýleki maglumatlary gözden geçirer we analiz eder. Şeýle hem, bloguňyza ýa-da web sahypaňyza gözegçilik eder, köp iş we wagt tygşytlar, sebäbi el bilen seljermek köp gün alyp biler we her kim üçin kyn bolup biler.

1. Göçürip alyň:

SEO Spider Tool Mac, Linux, Ubuntu we Windows üçin elýeterlidir we düýbünden mugt. Şeýle-de bolsa, mugt wersiýa çäkli aýratynlyklar bilen üpjün edilýär we ygtyýarnama satyn almak indeksirlemek we derňemek üçin has köp URL goşmaga mümkinçilik berer. Esasy we ösen web sahypalary üçin peýdaly we programmist däller üçin ajaýyp. Bu mugt programmany derrew Google Play Dükanyndan ýa-da başga bir meňzeş onlaýn dükandan göçürip alyp bilersiňiz.

2. Web sahypasyny gözlemek ýa-da çykarmak:

Göçürip alnandan soň, indiki ädim gözleg maksatly URL-ni gözleg gutusyna girizmekdir. Ilki bilen, URL-ni HTTP ýa-da https kody bilen bilelikde girizip, Başlamak düwmesine basmaly bolarsyňyz. Goşmaça domenleri gözlemek isleseňiz, Konfigurasiýa> Örümçek meýdançasynda Crawl All Subdomains opsiýasyny işjeňleşdirmeli bolarsyňyz. Sahypaňyzyň ululygyna baglylykda gözleg we çykarmak prosesi birnäçe minut alyp biler.

3. gönükdirmeleri barlaň:

Mümkin bolan ýalňyşlyklary bar gönükdirmeleri barlamaga başlamaly we bu programma hiç hili kynçylyksyz işlemegini dowam etdirer ýaly gysga wagtda aýyrmaly. Esasy gönükdirmeler 301 we 302-den ybaratdyr. Netijede, hakykatdanam ýok sahypalara gireniňizde ýüze çykýan 404 we 505 ýalňyşlyklara-da duşarsyňyz.

4. URL-ler:

SEO Öýjük guraly bilen, ähli URL-leri seljerip, talaplaryňyza görä peýdaly tekst ýa-da suratlar çykaryp bilersiňiz. Şol zatlaryň hemmesi URL panelinde saklanýar. Sütünlerini tertipläp URL-iň uzynlygyny barlandygyňyzy anyklaň we ASCII nyşanlary, aşaky çyzyklar, baş harplar, dublikat we dinamiki mazmun ýa-da URL-ler üçin ähli süzgüçleri barlamaly.

5. Sahypanyň atlary:

Ondan soň, bu gural sahypanyň atlaryny barlamaga kömek eder. Sahypalaryňyzyň hemmesiniň özboluşly adynyň bardygyna göz ýetiriň, bu programma size peýdaly maglumatlary hiç hili kynçylyksyz ýok edip biler. Derňew bada-bat başlar we ähli ýalňyşlar awtomatiki düzediler ýaly sahypanyň adyna esasy açar söz girizmeli.

6. XML sahypa kartasy:

XML Saýt kartalaryny döretmek üçin SEO Öýjük guralyny ulanyp bilersiňiz. Sahypanyň bu görnüşi Google, Bing we Yahoo tarapyndan degişli mazmuny gözlemek üçin ulanylýar. Mol kartasy gözleg motorlaryna hiç hili kynçylyksyz sahypaňyzy gözlemäge ýa-da çykarmaga kömek eder. Bu aýratynlygy aňsatlyk bilen üýtgedip we talaplaryňyza görä käbir sahypalaryň ýygylygyny üýtgedip bilersiňiz.

mass gmail